fredag 6. desember 2013

Varodden søker interesserte fiskere!

En god nyhet idag:  At strukturbåter som Varodden kan få lov å tjene litt penger til livets opphold:

Det har lenge vært forbudt å drive enhver form for fiske med fiskefartøy som er unntatt kondemneringskravet i strukturordningene for havfiske- og kystfiskeflåten. I statsråd i dag er det gjort endringer i regelverket som unntar slike fartøy fra forbudet hva gjelder fritidsfiske.  Dette har Forbundet KYSTEN og Norsk Forening for Fartøyvern jobbet med i en årrekke, og vi er veldig fornøyd med vedtaket som berører mange av våre medlemmer.
Vernede fiskefartøy eies stort sett av frivillige organisasjoner og stiftelser. Muligheten for å bruke fartøyene til selv å skaffe inntekter er avgjørende for å klare drift og vedlikehold av båtene. De kan nå med loven på sin side ta skoleklasser, turister og andre gjester med ut på fisketur.
Les mer her

søndag 14. april 2013

En svensk andelseier i folkehesten Nord-Norge vil på fisketur: Her er samtalen:

Benny Svedberg: ........Og ser frem til fisketur.......?


Vivi-Ann Sandnes Eggum...Fisketuren venter;).  


Benny Svedberg...........Ser frem til den, men.......


Vivi-Ann Sandnes Eggum...men....?  

Benny Svedberg...........Ska æ sitte i "skjøyta", eller vad det heter?

Vivi-Ann Sandnes Eggum...Du skal få velge:  

Benny Svedberg...........På vad....

Vivi-Ann Sandnes Eggum...denne:

     eller............................denne:


 

eller begge deler

Du kan være egen kaptein på den første - og styre hele mannskapet aleina,
og hvis det blir for lite, så kan jeg eller nabokjærringa, eller vi begge to,  ro sammen med deg ;)

Så du kan tenke på alternativene til du kommer  

Benny Svedberg...........Ha,ha,ha, tror æ ler i hjæl me'

Vivi-Ann Sandnes Eggum...Det må du ikke gjøre. Da blir det ingen fisketur!  

Benny Svedberg...........Tror æ få ta me' narbokjerringa og....!!!!

Vivi-Ann Sandnes Eggum...Hvis du skal ha med TO kjærringa og deg sjøl, så søkk båten, fordi det blir for mye fisk!! Men det kan jo hende at hvis du ikke har godt haill - så kan du ikke ha god fiskelykke - og da blir du heldig allikevel at båten ikke søkk  

Benny Svedberg...........Ha,ha,ha...du ar ju ikke bare sann....!!!

Vivi-Ann Sandnes Eggum...Nei, nordlænninga er ikke sand, vi er dynamitt! Så gled deg til sommarn  - og ta med deg hele Sverige. Vi har bestilt midnattssola - og det er garantert at den kommer opp iår. Det er sjelden at den kommer - så det blir bare fordi Martine Frecel er Nord-Norges Folkehest iår. 2013 er året.  

Benny Svedberg...........Vi må ju bare komme op!!

tirsdag 19. mars 2013

Strukturbåter får et "nytt liv".

Skreieventyr i gamle båter. Les artikkel i Helgeland Arbeiderblad:http://www.norsk-fartoyvern.no/nfff/public/ Vi har som mål å delta neste år med MS Varodden. Da er det ikke skolegang, og forhåpentligvis enklere å ta seg "langfri" fra hestene. I forbindelse med utdanning har styreleder utarbeidet en eksamensoppgave om "EXPEDITION VARODDEN", i studiet bachelor i opplevelse og attraksjonsutvikling. Eksamensoppgaven ble anbefalt videre til Venture Cup, men kapasitet tilsa at den ligger som en ressurs for utvikling av kystkulturelle opplevelser, ikke bare for Varodden - men alle strukturbåter langs kysten. Potensialet for utvikling av reiseliv - og kystkulturbasert næring - er muligheten for Norges kystfolk i særdeleshet. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.

tirsdag 12. februar 2013

Flytting fra Harstadhamn til Refsnes fergeleie

Varodden har vært heldig å få ligge i den lune havnen ved Harstadhamn. Nå skal det bygges eksklusive boligleiligheter, og hele kaianlegget skal restaureres. Harstads kaianlegg har fått endel kritikk de seinere år med bakgrunn i manglende vedlikehold. Havnesjefens budsjett gikk inn under rådmannens virkeområde, så handlingsfriheten er begrenset utfra de til enhver tids politiske holdninger befinner seg. Harstad mangler havneplasser, og gode forhold for å imøtekomme en stigende interesse for kystkulturelle opplevelser, til tross for at merkevarenavnet "Kystbyen i nord" fortsatt lever aktivt i folkeminnet. Men en ting er å se et merkevarenavn for seg, det må skapes et innhold. Der har Harstad en god vei å gå. Bevaring av Gammelbrygga er et eksempel, der historie og ekstern arkitektur vitner om en tid som ga grunnlaget for byens vekst: Bryggevirksomheten.
Bildet fra det flotte været, og en sol som brer seg større for hver dag over våre fjell og fantastiske kulturlandskap. Til sommeren blir det fisketurer, og det er bare å ta kontakt ;))

mandag 4. februar 2013

Nytt kystprogram sommeren 2013:

NRK på bøljan blå i sommer Hele kysten skal på TV-programmet igjen: I sommer tar vi med oss “hele” NRK til sjøs. Vi skal tøffe langs norskekysten i syv uker, og besøke havner, steder, øyer og fjorder mens vi produserer TV-, radio- og nettinnhold.

fredag 11. januar 2013

BÅT OG HEST?

Det sies at man aldri skal diskutere hest ombord på båt. Eiere og drivere av MS Varodden sysler med mer enn båt, og driver aktivt med hestesport på Gamnes gård. Travtrener Oddmund Eggum, også skipper på MS Varodden er den eneste i landet som har toppkarakter i begge fag - og i anledning Folkehesten 2013 som han har fått ansvaret for å trene i Nord-Norge - så inviteres alle andelseiere til opplevelser i 2013:
"De som kjøper andel i folkehesten i Nord-Norge får mulighet å bli med på fisketur med MS Varodden. Mange hestefolk har gode opplevelser fra Harstad: Sikre deg erfaringer fra fagfisker i kuskedrakt fra Drammen: Noen få andeler igjen i Drammen, men mange muligheter for fisketur i Nord-Norge - med hestefolk ombord;). Sikre deg andel - og ta med hele familien til Nord-Norge i sommer!! Midnattssol-folkehest-folkefest og unike opplevelser for livet!!!"
Her har vært mange hestefolk med på tur opp gjennom årene, og gjennom å være andelseier i hesten Martine Frecel , så får du invitasjon til å være med på fisketur til sommeren.
Her er Jan Martin Bjerring, Folkehesttrener på Drammen travbane i full fiskelykke etter å ha vunnet med sin hest Vinnelykka - iført sin originale kuskedrakt!.!! Kunne det blitt bedre? Opplev MS Varodden ;))

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift