søndag 14. april 2013

En svensk andelseier i folkehesten Nord-Norge vil på fisketur: Her er samtalen:

Benny Svedberg: ........Og ser frem til fisketur.......?


Vivi-Ann Sandnes Eggum...Fisketuren venter;).  


Benny Svedberg...........Ser frem til den, men.......


Vivi-Ann Sandnes Eggum...men....?  

Benny Svedberg...........Ska æ sitte i "skjøyta", eller vad det heter?

Vivi-Ann Sandnes Eggum...Du skal få velge:  

Benny Svedberg...........På vad....

Vivi-Ann Sandnes Eggum...denne:

     eller............................denne:


 

eller begge deler

Du kan være egen kaptein på den første - og styre hele mannskapet aleina,
og hvis det blir for lite, så kan jeg eller nabokjærringa, eller vi begge to,  ro sammen med deg ;)

Så du kan tenke på alternativene til du kommer  

Benny Svedberg...........Ha,ha,ha, tror æ ler i hjæl me'

Vivi-Ann Sandnes Eggum...Det må du ikke gjøre. Da blir det ingen fisketur!  

Benny Svedberg...........Tror æ få ta me' narbokjerringa og....!!!!

Vivi-Ann Sandnes Eggum...Hvis du skal ha med TO kjærringa og deg sjøl, så søkk båten, fordi det blir for mye fisk!! Men det kan jo hende at hvis du ikke har godt haill - så kan du ikke ha god fiskelykke - og da blir du heldig allikevel at båten ikke søkk  

Benny Svedberg...........Ha,ha,ha...du ar ju ikke bare sann....!!!

Vivi-Ann Sandnes Eggum...Nei, nordlænninga er ikke sand, vi er dynamitt! Så gled deg til sommarn  - og ta med deg hele Sverige. Vi har bestilt midnattssola - og det er garantert at den kommer opp iår. Det er sjelden at den kommer - så det blir bare fordi Martine Frecel er Nord-Norges Folkehest iår. 2013 er året.  

Benny Svedberg...........Vi må ju bare komme op!!

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift