fredag 21. februar 2014

Sportsfiskere gull verdt for reiselivet

For første gang er fisketurismen på Østlandet kartlagt. Undersøkelsen viser at kun seks prosent av fisketuristens budsjett går til fiskekort – resten gir klingende mynt i kassa for lokalt næringsliv.
Resultatet av en nettbasert spørreundersøkelse på Fishspot.no. ble rapporten "Fisketuristers forbruk i Hedmark i 2013". Den gir god grunn til optimisme i det lokale, så vel som det nasjonale, reiselivet.
Rapporten viser at fiskerne fisket i snitt seks døgn, mens turen samlet sett varte i sju døgn. Til sammen la de igjen 100 millioner kroner i 2013. De lokale fiskerne brukte i snitt 350 kroner per døgn, mens tilreisende fiskere brukte 1000 kroner i døgnet.  De 18.000 fiskerne som er registrert i Fishspot i 2013 bodde 119.000 døgn på destinasjonen de besøkte og hele 91.000 av disse var tilreisende fiskere. Lokal fiskere sto for 24 prosent av fiskeinnsatsen.
Undersøkelsen gir grunn til optimisme for videre utvikling av fiskeprodukter på destinasjoner.
Gjeddefisker
En undersøkelse viser at sportsfiskere er gull verdt for reiselivet på Østlandet. (Foto: Bernd Kuleisa/Innovasjon Norge)

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift