tirsdag 27. mars 2012

Derfor vil jeg bli sjøkaptein

Derfor vil jeg bli sjøkaptein (skolestil fra en 10 år gammel gutt) ”Jeg vil bli kaptein når jeg blir stor, fordi det er en jobb som er kul og ikke så vanskelig.
Kapteiner behøver ikke gå så lenge på skole, de trenger bare lære seg tall slik at de kan lese av instrumentene. Jeg tror at de også må kunne å lese et sjøkart slik at de ikke seiler seg bort. Kapteiner må være modige, slik at de ikke blir redde når det er tåke og de ikke kan se, og når propellen faller av må de være kalde og rolige slik at de vet hva de skal gjøre. Kapteiner må ha øyne som ser igjennom skyene, og de får ikke være redde for torden og lyn, som de har mye nærmere enn hva vi har. Kapteinens lønninger er en annen ting som jeg liker. De tjener mer enn de kan bruke. Dette er fordi de fleste mennesker tror det er farlig å kjøre båt, men ikke kapteinene for de vet hvor lett det er. Det er ikke mye jeg ikke liker utenom det at jenter liker kapteiner. Alle jenter vil gifte seg med en kaptein , så kapteinene må alltid jage bort jentene for å få være i fred.
Jeg håper at jeg ikke blir sjøsjuk, for hvis jeg blir det kan jeg ikke bli kaptein, og da må jeg begynne og arbeide.” ;-))

lørdag 10. mars 2012

Boknakaran Fesk & Potedes Rune Lindbæk edit

The song translates to 'Fish & Potatoes' and is a re-edit of the north Norwegian hippie band Boknakaran by Rune Lindbæk, and was released on Idjut Boys' Noid Recordings. Original lyrics by Helge Stangnes. Video editing by Tösch

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift