fredag 26. oktober 2012

Nettkurs med båtførerprøven bare kr 590,- inkl. ungdomsmedlemsskap

Kampanjetilbud til ungdom under 26 år

Er du under 26 år tilbyr vi deg nå Nettkurs til båtførerprøven for bare 590 kr!
Denne prisen inkluderer også ungdomsmedlemskap i Redningsselskapet til en verdi av 245 kr. Ordinær pris for kurset er 1480 kr.
Les mer om kurset her.
Som medlem i Redningsselskapet vil du motta medlemsbladet vårt Trygg på sjøen 4 ganger i året.
Bestiller du dette kurset tilbyr vi deg samtidig 5 gratis nummer av Båtmagasinet og 5 gratis nummer av Seilas.
Innen første arbeidsdag etter bestilling får du tilsendt en PIN-kode per e-post fra Grieg Nettkurs AS som gir deg tilgang til kurset. Du har 10 dagers angrefrist fra du har mottatt koden, men angrefristen opphører ved å benytte den tilsendte PIN-koden. Påmeldingen er bindende. Du har tilgang til kurset i 12 måneder etter registrering.
Du vil få tilsendt to giroer i posten, en fra Grieg nettkurs AS på 345 kr, og en fra Redningsselskapet på 245 kr.Redningsselskapet har et unikt tilbud til alle ungdom under 26 år.
Ta båtførerprøven på nettet, se her.

Er du under 26 år og ønsker å ta båtførerprøven?
Redningsselskapet tilbyr nettkurs til båtførerprøven for kun 590 kr, inkludert ungdomsmedlemskap!
 På Gamnes gård har vi mulighet å bistå med praksisopplevelser.  Ta kontakt.

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift