tirsdag 12. februar 2013

Flytting fra Harstadhamn til Refsnes fergeleie

Varodden har vært heldig å få ligge i den lune havnen ved Harstadhamn. Nå skal det bygges eksklusive boligleiligheter, og hele kaianlegget skal restaureres. Harstads kaianlegg har fått endel kritikk de seinere år med bakgrunn i manglende vedlikehold. Havnesjefens budsjett gikk inn under rådmannens virkeområde, så handlingsfriheten er begrenset utfra de til enhver tids politiske holdninger befinner seg. Harstad mangler havneplasser, og gode forhold for å imøtekomme en stigende interesse for kystkulturelle opplevelser, til tross for at merkevarenavnet "Kystbyen i nord" fortsatt lever aktivt i folkeminnet. Men en ting er å se et merkevarenavn for seg, det må skapes et innhold. Der har Harstad en god vei å gå. Bevaring av Gammelbrygga er et eksempel, der historie og ekstern arkitektur vitner om en tid som ga grunnlaget for byens vekst: Bryggevirksomheten.
Bildet fra det flotte været, og en sol som brer seg større for hver dag over våre fjell og fantastiske kulturlandskap. Til sommeren blir det fisketurer, og det er bare å ta kontakt ;))

Ingen kommentarer:

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift