torsdag 9. februar 2012

Underskriftskampanje:

Opprop:

Til: Den Norske Regjeringen og Sametinget

AKSJON: FRITT JUKSAFISKE NÅ.
For fartøy under 15 meter.
10 gode grunner som svar til myndighetene om at vi selv tar grepet nå. 20 år med seigpining er nok.
At Regjeringen, med Sametinget i spissen, har lagt Kysfiskeutvalgets innstilling i skuffen, aksepteres ikke. (Smith-utredningen)
Et verktøy hele kysten trenger. Denne nettbasert underskriftsaksjon er starten på veien. Vi venter ikke mer på seiigpiningen med myndighetenes avfolkning av vitale kyst- og fjordområder.
Vi skal ha lys i husan og fisk på kaien. Vi starte nu. Fordi vi skaper verdier for samfunn som er levedyktig.

1) Fritt fiske med juksa for disse fartøyene vil vitalisere mange kystsamfunn og skape ny optimisme!
2) Fiske med juksa har lange tradisjoner og utgjør et viktig kystkulturellt element!
3) Mer fiske med juksa vil også være i samsvar med myndighetenes fokus på bærekraftig høsting og miljø!
4) Fersk juksafisk er det ypperste råstoffet og går rett inn i myndighetenes ferskfisk-strategi!
5) Juksa er et selektivt redskap som ikke utgjør noen trussel for bestanden!
6) Juksafangst gir et prima, ferskt råstoff som gir grunnlag for en variert og lønnsom industriproduksjon!
7) Fritt juksafiske vil kunne åpne for rekruttering av ungdom til fiskeryrket uten at ungdommen må gå veien om kjøp av dyre rettigheter!
8) Åpning for et fritt juksafiske vil kunne bidra til en viss oppretting av skjevheter som har utviklet seg med hensyn til rettigheter!
9) Et fritt juksafiske vil trekke fangstaktiviteter nordover og slik bidra til økt syselsetting på sjø og land i nord!
10) De mindre båtene vil levere all fangst lokalt og tradisjonelle, mindre fiskebruk kan overleve!

Underskriftskampanjen er startet av Torulf Olsen.

Støtt kampanjen ved å signere under oppropet: 
AKSJON: FRITT JUKSAFISKE NU! - Underskriftskampanje

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift