tirsdag 25. mars 2014

KYSTOPPRØRET: HVEM SKAL EIE KYSTEN OG FISKEN?

Siden januar har kysten fra Mehamn til Stamsund vært raidet av opprørske nordlendinger i fakkeltog. Det er eierskapet til våre evigvarende fiskeressurser kampen står om.
Mens havet koker av fisk, legges mottak og lokalsamfunn i Finnmark ned, fordi en forretningsmann på Aker Brygge har lurt til seg retten til å fange fisken som svømmer i havet og får den bearbeidet i Polen og Kina. I sin iver etter å hjelpe Kjell Inge Røkke til «lønnsomhet i næringa» har fiskeriministre fra Høyre og Arbeiderpartiet kappes om å oppheve de betingelsene som fulgte med avtalene som Røkke undertegnet da han kjøpte filet-fabrikker i nord.
Hvis ikke regjeringa nå bestemmer seg for å handheve det lovverket som finnes, vil vi på sikt være uten fiskerinæring i Norge.
Les mer:  http://steigan.no/2014/03/24/kystopproret/

Lik følgende facebooksider:
Gjenreis Kyst Norge, ta fiskeressursene tilbake:  https://www.facebook.com/groups/137792929704274/?fref=ts
Kystaksjonen: https://www.facebook.com/Kystaksjonen?fref=ts 

 


onsdag 5. mars 2014

I skyggen av ein feskarhjell: K.M. Myrland:

Varoddens venner støtter opp om KYSTAKSJONEN:

Kan vi få lov tel å feske litt..KYSTAKSJONEN ble stiftet i Mehamn 11.02.2014. Formålet er å samle folk om kravet: fisken i havet tilhører fellesskapet
Beskrivelse
KYSTAKSJONEN har som formål å sette fokus på kystsamfunnenes rettigheter til de lokale marine ressurser. Vårt mål er at fiskerinæringa skal skape vekst og ei bærekraftig utvikling for lokalsamfunnene.

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift