søndag 2. mars 2008

FRITIDSBÅTSKIPPERE:

Siste kullet fritidsbåtskippere fra februar 2008:Deltakere fra Venstre: Sigfred Ellingsen (lærer), Jan Skogstrand, Svenn Sigurd Samuelsen, Elvin Skovro, Børre Høgås, Einar Veimoen, Rønnaug Seeland Olsen, Oddvar Teigland, Mette Eide, Sverre-Øistein Fastvold, og Arild Svenning.


Foreningen Varoddens venner har siden 2005 hatt modulbaserte kurs for mange nye fritidsbåtskippere. Lærer har vært Sigfred Ellingsen, fra Stavanger, opprinnelig fra Lødingen.

Modulene går som følger:


  • Navigasjon

  • Navigasjonsinstrumenter

  • Sikkerhet

  • Brovakthold

  • Sjøveisregler

  • Skipslære

  • Motorlære

  • Astro- Navigasjon (for World Wide sertifikat)

Hvis du skulle være interessert i å få sertifikatet, så ta gjerne kontakt med styreleder på telefon 90508660.


Sigfred Ellingsen stiller som lærer ved kurssted Harstad, såfremst vi har minimum 10 deltakere. Forøvrig går kursene i Narvik, se Narvik kystlags hjemmeside: http://www.hildringstimen.no/ .


Vedlagt:


Bilder fra siste gruppe i februar:


Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift