onsdag 24. november 2010

KYSTKULTUR SOM NÆRING

Jeg kom over en god fagartikkel, som jeg håper du tar deg tid å lese:

Kultur som næring – møter som sammenstøter?

Artikkel: Kultur som næring - møter som sammenstøter?

Skrevet av: Elisabeth Fosseli Olsen og Britt Kramvik

Kulturnæringen blir regnet som en vekstnæring som både skal generere økonomiske vekst og løse sentrale samfunnsmessige utfordringer. I denne artikkelen ser vi kritisk på hvordan offentlige institusjoner søker å organisere det mulige verdiskapningspotensialet som koblingen mellom kultur og næring har. I tillegg vil vi lansere noen antagelser om hvilke restriksjoner dette kan gi for de etableringene som skjer i randsonene til kunst og kulturfeltet. Les videre i linken.

torsdag 11. november 2010

SPØRREUNDERSØKELSE

Dette er en enkel spørreundersøkelse i forbindelse med et arbeidskrav innen entreprenørskap under utdanningen bachelor innen opplevelse- og attraksjonsutvikling.Link her . Foreningen MS Varoddens venner drifter strukturbåten MS Varodden med formål å ”§1: Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.” MS Varoddens venner driver rekrutteringsarbeid for økt antall medlemmer, der de enkelte deltakere også fra bedrifter, automatisk blir støttemedlemmer i foreningen.
Et tenkt produkt er en reise med strukturbåten ms Varodden (Harstad) til å besøke Valhall i Bjarkøy kommune. Programmet vil bestå av alt inkludert med fisking, opplevelser på Valhall fort, overnatting, og kystkulturelle opplevelser. Vi har kort tilbakemeldingstid på besvarelsene.

Blant de spurt, vil det bli trukket ut en premie - som blir en opplevelsestur med MS Varodden sommeren 2011. Send da en email til gamnesgard@gmail.com om at du har svart, da undersøkelsen er nøytral uten form for sporing.

Mange takk for at du brukte av din tid;)

mandag 25. oktober 2010

Fisketur med familien:Så spennende å lære om hva som er inni en fisk! - en babyfisk ;)

lørdag 26. juni 2010

KYSTKULTUR PÅ FRAMMASJ

Det er gledelig at Harstad- og Sør-Troms regionen har flere entusiaster for å ivareta og fremme aktiviteter og opplevelser for kystkulturens sak. Foreningen m/s Varoddens venner støtter alle tiltak og ildsjeler, og ser at jo flere vi er , jo større blir interessen.

Gledelig at Nils Finnøy gjennom Harstad kystlag stiftet 3.mars 2010 har en entusiastisk gjeng , og vi har intensjoner om nært samarbeid.

Gledelig at Gammelbrygga har entusiaster som arbeider for at Harstad kan få et ekte kystkulturelt senter - men da må også politikerne stille opp for å støtte denne innsatsen.

Gledelig at det er så mange aktive og engasjerte mennesker i kystlagene i foreningen kysten.

Vi i foreningen m/s Varoddens venner ønsker å bidra i utviklingen, og forsøker å få tiden til å strekke til. Styreleder holder på med studier, og de øvrige styremedlemmer er veldig engasjerte innen andre områder. Vi søker derfor etter flere engasjerte mennesker for vedlikehold og drift av aktivitetene. Sesongen er kort, og hektisk, men vi mener at miljøet blir styrket med flere aktive som kan tilby gode opplevelser for den voksende reiseliv og turisme.  De politiske retningslinjer tilsier at ingen av de utrangerte fiskeskjøyter har lov å drive inntektsbringende arbeid, og dette står derfor i strid med ønsket om at kystkultur kan bli en viktig del av turistnæringen. Markedet er for lite, men her kan bare et samlet miljø bidra til å fronte hindringer som står i veien for dette. Uten næring - ingen kystkultur.  Foreløpig er det kun åpnet for medlemsturer, der enhver passasjer tegnes som medlem og på denne måter støtter opp om foreningens formål.

Gjennom endel undersøkelser viser det seg at det er ca 742 utrangerte fiskeskjøyter rundt omkring i det langstrakte landet vårt.  Hver av disse har de samme utfordringer, og "gråsonen" mellom hobby og næring blir en av de største utfordringer.  Skjøytene er en utfordring å vedlikeholde, med de store kostnader de pådrar medlemmene - og forpliktelser om kondemnering er en vanskelig sak som pålegges entusiastiske privatpersoner. Om det finnes en middelvei, bør denne bli synlig før entusiasmen dør ut - og derigjennom det gryende engasjementet.  Kystkultur må få lov å bli næring!  Det er tross alt bare Norge som har både levende tradisjoner og røtter gjennom årtusener - og dette står i grell kontrast til andre europeiske land som har kondemnert alle sine utrangerte fiskeskjøyter fra samme historiske periode 1900-1960.

Det synes som om det er behov for flere samlende dokumentasjoner, der alle faktorer blir ivaretatt og fremmes som en samlet sak til landets politiske ledelse som kan bidra til endring av et hindrende regelverk kan bidra til mer aktivitet. 

Med vennlig hilsen om en god sesong for kystkulturens fremme
styreleder i m/s Varoddens venner
Vivi-Ann

Tidevannstabell

Når er det flo og når er det fjære i Harstad?

Her finner du svar: Tidevannstabell

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift