fredag 16. september 2011

onsdag 14. september 2011

OPPROP

De internasjonale fiskeriselskap har et mål: Profitt. De har ingen forpliktelser for å overholde tanken om en økologisk balanse i havet, og jakten på kortsiktig profitt er iferd med å ødelegge gyteområder, fiskesamfunn og havbotn med bruk av dypsjø trålere.
Skriv under oppropet - som er sendt internasjonalt fra organisasjonen Avaaz som ivaretar oppmerksomhet og engasjement for viktige saker for fremtiden:
http://www.avaaz.org/en/stop_ocean_clear_cutting/?copy

fredag 2. september 2011

Et rolig år

Så var sommeren over, og vi fikk lite tid å dra ut på tur med MS Varodden.
Men den kom seg på land, fikk en bunnsmøring og oljet i skinnet samt malt i mer "grønne" farger.

Rødnaustet på Gamnes gård ble innviet, så vi får vie bloggen en liten nordnorsk humorstemning med han Oluf:Så gratulerer vi entusiastene som fikk MS Grytøy gammelferge tilbake til byen.  Harstad står bedre rustet enn noen gang til å iverksette fiskeopplevelser for hele det uoppdagede området i regionen. Se artikkelen i Harstad Tidende om ">GRYTLANDSFERGA.

Styreleder er i studietilværelse sørpå, og MS Varoddens venner søker flere kystvenner som ønsker å bidra til økt aktivitet for båten.

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift