torsdag 1. oktober 2009

Vinteren står for tur

Beklager at bloggen er dårlig vedlikeholdt.  Her kommer noen bilder fra turer i sommer:

mandag 10. august 2009

Aktiv sommer!


m/s Varodden har vært mye ute på tur i sommer. Dessverre har blogskriver ikke vært like aktiv å legge ut bilder fra happenings og fiskelykke. Sommeren har vært fantastisk, og 8 soluker har vi nytet til "det fullest"!

Høydepunkter:
Fisketur med NM amatørtrav deltakere
Fisketur med ungdommer fra Harstad kommune
60 års jubilant med full feiring
Familieturer
Venneturer
Bedriftsturer
Turistturer (Svensker, finner, nordmenn)
Voksenopplæringa ved Harstad kommune

Her er noen bilder fra siste tur idag:
mandag 4. mai 2009

Sommer i Harstad?

Booking for fisketur.
mob. 90744577
Minimum 7 deltakere.
Posted by Picasa

onsdag 8. april 2009

Havet surner og kan bli tømt for fisk

Havforskerne slår alarm


Stadig økende forsuring av havet kan i verste fall føre til at fiskebestanden dør ut. Forskerne er alvorlig bekymret over utviklingen de seinere årene, skriver FiskeribladetFiskaren.

- Dette skremmer meg virkelig, sier forsker Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet, og forskningsdirektør Reidar Toresen er enig i at forsuringa er til å bli skremt av. Nå skal instituttet prioritere forskning på konsekvensene av at havmiljøet blir surere for hvert år. Årsaken er de store utslippene av karbondioksyd (CO2) i vår del av verden.

Ingen kan med sikkerhet si hva effekten vil bli, og hvor raskt de åpenbares. Men laverestående organismer som plantplankton er følsomme for forsuring. Rauåta lever av plankton.

tirsdag 17. mars 2009

Blått hav pris - for første gang 2009

Endelig en pris som kan bidra til innovasjon innen båtverdenen.
M/S Varodden er kontinuerlig på leting etter gode miljøvennlige måter å fornye seg på.
Kanskje noen av disse modeller kan blir aktuelle i fremtidens sjøliv for m/s Varodden.

EL-MOTOR på tur inn i båtverden?

På båtmessa i Oslo ble mye presentert.
Se nærmere på denne - en norsk oppfinnelse.
Kanskje det blir det miljøvennlige svaret for fremtidens båtfolk?

onsdag 4. februar 2009

Finnmark - ikke så langt fra Troms!

Vi har fått forespørsel å å reise med m/s Varodden til Finnmark på opplevelsestur!
Hvis interessen er stor nok, så vil mannskapet vurdere om det kan være aktuelt.
Men denne artikkelen inspirerte litt i dette øyeblikket:

Vant internasjonal reiselivspris

Kongekrabbesafari i Jarfjord årets internasjonale reiselivsprodukt.

Og nå begynner optimismen å blomstre, for de som ser og forstår at fremtidens Norge - ligger langs den nord-norske kysten: Hør om nordområdene som fremtidens transportled her!

Ha en fin dag! Alt er mulig - det umulige tar bare litt lenger tid!

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift