fredag 11. januar 2013

BÅT OG HEST?

Det sies at man aldri skal diskutere hest ombord på båt. Eiere og drivere av MS Varodden sysler med mer enn båt, og driver aktivt med hestesport på Gamnes gård. Travtrener Oddmund Eggum, også skipper på MS Varodden er den eneste i landet som har toppkarakter i begge fag - og i anledning Folkehesten 2013 som han har fått ansvaret for å trene i Nord-Norge - så inviteres alle andelseiere til opplevelser i 2013:
"De som kjøper andel i folkehesten i Nord-Norge får mulighet å bli med på fisketur med MS Varodden. Mange hestefolk har gode opplevelser fra Harstad: Sikre deg erfaringer fra fagfisker i kuskedrakt fra Drammen: Noen få andeler igjen i Drammen, men mange muligheter for fisketur i Nord-Norge - med hestefolk ombord;). Sikre deg andel - og ta med hele familien til Nord-Norge i sommer!! Midnattssol-folkehest-folkefest og unike opplevelser for livet!!!"
Her har vært mange hestefolk med på tur opp gjennom årene, og gjennom å være andelseier i hesten Martine Frecel , så får du invitasjon til å være med på fisketur til sommeren.
Her er Jan Martin Bjerring, Folkehesttrener på Drammen travbane i full fiskelykke etter å ha vunnet med sin hest Vinnelykka - iført sin originale kuskedrakt!.!! Kunne det blitt bedre? Opplev MS Varodden ;))

1 kommentar:

Lykkelita sa...

Til alle som kjøper andel i www.folkehesten.no - så blir de med andeler invitert som medlemmer i MS Varoddens venner, og får spesialtilbud på eksklusive båtturer sommeren 2013. Garantert fiskelykke, og servering ombord. Har du 3 andeler i Martine Frecel - får du 50 % avslag på første medlemstur samt medlemskontigent, har du 5 andeler får du både medlemskontigent og gratis minneverdig opplevelse;). Travtrener Oddmund Eggum - er eneste i landet som også har fritidsbåtskipperutdannelse - med beste karakter på begge eksamenspapirene sine;). Dette blir gøy - i midnattssol og med masse trivelige folk;))

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift